اقامت اسپانیا و خرید ملک در مالاگا

اقامت اسپانیا از طریق خرید ملک و سرمایه گذاری در مالاگا

یکی از روش های اخذ اقامت در اسپانیا خرید ملک می باشد که باید به این نکته توجه  کرد که اگر ملک خریداری شده به صورت نصف به نام فرد شخص و همسرشان باشد می توان به طور همزمان و در یک پروسه کاری برای تمام اعضاء خانواده که شامل فرزندان زیر 18 سال است تقاضای اقامت نمود.

روش های اقدامات از طریق خرید ملک و سرمایه گذاری به سه روش زیر انجام می شود

1.یکی از آسان ترین و سریع ترین روشاخذ اقامت اسپانیا سرمایه گذاری در ملک به قیمت 500 هزار یورو می باشد که به گلدن ویزا معروف می باشد.
2.اخذ اقامت بدون اجازه کار که در این مورد شخص طبق قوانین کشور اسپانیا با خرید ملک مسکونی و ارائه مدارکی دال بر درآمد کافی جهت زندگی در کشور اقامت خود را اخذ می نماید.
3.برای افرادی که قصد زندگی و مهاجرت در اسپانیا را دارند می توان از اخذ اقامت همراه با اجازه کار استفاده کرد که شخص باید ضمن سرمایه گذاری در خرید ملک، باید یک پلن و برنامه کاری سودآور ارائه کند.