استقبال بسیار عالی‌ از غرفه شرکت پرسپولیس در نمایشگاه املاک تهران ، سوم تا ششم بهمن ۱۳۹۶

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نمایشگاه بین‌المللی تهران، سالن ۵ شرکت پرسپولیس.