اخذ اقامت دأیم از کشور اسپانیا

اجازه اقامت دائم به متقاضیان خارجی که بتوانند حداقل یکی از موارد زیر را داشته باشند:

– ذینفع از متقاضی به دلیل ناتوانی مطلق دائم که در نظام تامین اجتماعی اسپانیایی لحاظ شده ، به قدر کافی قادر به تامین خود و همچنین خانواده همراه او باشد .
ذینفع از یک صندوق بازنشستگی که در نظام تامین اجتماعی اسپانیایی لحاظ گردد.
-شخصاسپانیایی الاصل و اگر پس از آن ملیت اسپانایی اش را از دست داده باشد.
افراد بی خانمان و افراد پناهنده که به همین ترتیب شناخته شوند
بعد از رسیدن به سن قانونی در طول مدت ۵ سال بلافاصله قبل از درخواست اقامت دائم تحت سرپرستیاولیاء اسپانیایی شود
متقاضیان خارجی که به روشی مشخص و ممتاز به پیشرفت علمی ، اقتصادی با فرهنگی کشور اسپانیا یا مناطق برون مرزی اش کمک کرده باشند
درخواست اقامت بایستی حاوی مدارکی مانند درخواست بر اساس آنها قرار می گیرد . رویه درخواست قانونی ظرف مدت ۳ ماه از زمان ارائه درخواست پاسخ داده می شود. زمانی پاسخ ابلاغ می شود که  شخص خارجی یکماه فرصت دارد تا برای گرفتن کارت شناسایی افراد خارجی تقاضا کند .