اقامت اخذ شده دائمی می‌باشد یا موقت؟

کلیه اقامتهای صادر شده ابتدا به صورت کارت اقامت اتحادیه اروپا می‌باشد که یک ساله است سپس دو بار و هر بار به مدت دوسال تمدید میگردد و پس از پنج سال کارت اقامت دائم صادر میگردد