اقامت دریافتی شامل تمام افراد خانواده میشود یا فقط سرپرست؟

اگر ملک خریداری شده به صورت ۵۰-۵۰ به نام فرد متقاضی و همسرشان شود می‌توان همزمان برای تمام اعضائ خانواده تقاضای اقامت نمود این شامل فرزندان زیر ۱۸ سال نیز میشود.