آیا می توان برای اخذ اقامت اسپانیا از طریق ملک، کمتر از 500،000 یورو هزینه کرد؟

یک خبر خوب! برای اخذ اقامت اسپانیا از طریق ملک می توان کمتر از 500،000 یورو نیز هزینه کرد! متقاضیان می توانند باحداقلحدود هزینه ی 150،000 یورو جهت خرید ملک در اسپانیا اقدام کنند. بالتبع روند قانونی برایاخذ اقامت اسپانیا متفاوت خواهد بود.
از جمله تفاوت های مراحل  آن با روند اخذ ویزای گلدن، حضور الزامی فرد به مدت 183 روز در اسپانیا می باشد. با این روش سرمایه گذاری، در ابتدای امر، کارت اقامت یک ساله، در سال دوم کارت اقامت دوساله و و در سال سوم نیز کارت اقامت دوساله صادر می گردد و در صورت تداوم سرمایه گذاری، مراحل اخذ ویزای دائم انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است که در کنار تیم حرفه ای و کارشناسان حقوقی پرسپولیس، طی کردن این مراحل با اطمینان خاطر صورت خواهد گرفت.