آیا به جز هزینه خرید ملک ، مالیات و عوارض شهرداری آیا باید هزینه‌ای به شرکت پرسپولیس نیز پرداخت کرد؟

شرکت پرسپولیس از اولین قدم که ارسال دعوتنامه و اخذ ویزای توریستی از سفارت می‌باشد تا لحظه اخذ کارت اقامت در کنار شما به عنوان مشاور بوده و کلیه این خدمات رایگان می‌باشد.

ما طبق قانون و عرف اسپانیا کمیسیون را از فروشنده دریافت می‌کنیم . خریدار در این سیستم فقط پول ملک، مالیات خرید، تنظیم و ثبت سند و هزینه وکیل خود را پرداخت می‌کند .