هزینه‌های جانبی از قبیل مالیات، شارژ ماهیانه و ……. چقدر می‌باشد؟

شما به غیر از ارزش ملک حدود ۱۰ % هزینه مالیات ،محضر و ثبت را باید پرداخت نمائید . این مالیاتی است که شما برای خرید فقط یک بار پرداخت می‌کنید. پس از آن‌ شما سالیانه حدود ۰.۶۵ %( کمتر از یک درصد) ارزش زمین ملک در شهرداری را به عنوان عوارض به شهرداری پرداخت می‌کنید ( به طور مثل اگر شما یک ملک با قیمت ۱۰۰ هزار یورو خرید کنید ابتدا حدود ۱۰ هزار یورو مالیات و ثبت پرداخت می‌کنید و سپس سالیانه حدود ۵۰۰ یورو عوارض شهرداری پرداخت می‌کنید(